School > Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van het burgerschap. Onze kernvoorwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn;
- relatie
- competentie
- autonomie. 
Kinderen groeien op en hebben daarbij de ondersteuning van volwassenen nodig, kinderen hebben gevoel nodig dat ze erbij horen (relatie) Dat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen (competentie) en dat ze leren om eigen keuzes te maken (autonomie). 

Wij gebruiken in onze groepen de antipest aanpak.; Sta op tegen pesten! Wij nemen pestgedrag heel serieus en daarom kunt u of uw kind voor vragen terecht bij onze pestaanpak coordinator Hanneke Vingerling. 
De Kinderboom realiseert en goed en veilig schoolklimaat, zo oordeelt de inspectie op het onderwijs in mei 2015, en dat is een van de voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te geven. 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl