Ouders > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


De Kinderboom heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 4 leden. De MR is bevoegd om alle zaken die de school betreffen te bespreken. De MR mag overleggen met het bestuur van de school (AMOS) en omgekeerd kan het bestuur de MR raadplegen.
De MR bekijkt en beoordeelt bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolbegroting, het formatieplan en de regeling met betrekking tot de vrije dagen en vakanties. Maar ook onderwerpen als de Cito-toets, het gebruik van methodes en de contacten met ouders worden besproken.
Twee MR-leden zijn ouders en twee zijn teamleden. Zij worden voor een periode van twee jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, de notulen van de vergaderingen zitten in de MR-map. In de Wet op de Medezeggenschap is vastgelegd over welke zaken de MR adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid heeft.
 
Leden van de MR:

Oudergeleding:               wordt nader bekend gemaakt
                                                                             
Personeelsgeleding:      Paulie Westenenk
                                      Sherida Julen
 

Website by Nieuweschoolwebsite.nl